aerosol keratiti (aerosol keratitis) insektisid, saç ve deodorant spreyi gibi püskürtmeli kutuların içeriğinin göze gelme­siyle oluşan yangı

aglütinasyon (agglutination) yüzey antijenlerine karşı oluşmuş özgün antikorların kimi partikülleri, eritrositleri ve canlı etkenleri birbirlerine yapıştırarak çökelti oluşturmalarına neden olması

agnati-otosefali (otocephaly; agnathia) altçenenin yokluğu ya da aşırı hipoplazisi

agenez, agenezis (agenesis) bir organın doğumsal yokluğudur (organın taslağı bile oluşmamıştır); aplazi

 

agoni (agonia) ölüm hali; terminal dönem; hastanın son nef­esini verdiği dönem; can çekişme

 

agorafobi (agoraphobia) büyük/açık alanlardan korkmak

astenik kişilik (asthenic personality) çabuk yoru­lan, enerji düzeyi düşük, heyecansız, isteksiz, fi­ziksel ve emosyonel uya­ranlara aşırıduyarlı olan kişilik yapısı

astenik tip (asthenic type) uzun boyun, uzun-düz ve silindir biçiminde gövde, zayıf kaslarla karakterize vücut yapısı gösteren in­san tipi

ataksik yürüyüş (ataxic gait) iki kolu aynı yönde sallayarak, uyumsuz ve dengesiz yürüme şekli

antropoloji (anthropology) insanı, kökenini, tarih­sel, kültürel ve fiziksel gelişimini inceleyen bi­lım dalı

antropometri (anthropom­etry) vücut biçimi, ağırlığı ve bölümlerini an­tropolojik açıdan ölçme tekniklerini kapsayan bi­lim dalı

aort arkusu (arcus aortae) kalpten çıkan ve daha sonra göğüs aortunu oluştu-ran, üzerinden baş-boyun bölgesi ve vücudun üst bölümüne gidecek önemli atarda­marların çıktığı aort bölümü

aort kapağı yetmezliği (aortic insufflciency; aor­tic regurgitation) sol ventrikiil ve aort arasında bulunan kalp kapak­larının tam olarak kapa­namaması sonucunda, sol ventrikiilün kasılması sırasında atılan kanın bir bölümünün sol yen­triküle geri dönmesi

aort koarktasyonu (aorta coarctation) aortun kalp­ten çıktıktan sonra ve genellikle göğüs aortu kesiminde meydana ge­len yerel darlık ile bu darlığın altında kalan bölgelerde hipootansiyon, üstündeki bölgelerde hi­pertansiyonla seyreden tablo

aort stenozu (aortic steno­sis) sol ventrikül ile aort arasında bulunan kalp kapaklarının tam ol­arak kapanamaması son­ucunda sol ventriküldeki kanın tümünün aorta gi­dememesi ve geriye doğru birikerek sol kalp büyümesine, daha sonra pulmoner hipertansiyonla ve sağ kalp büyümesine yol açan tablo; aort lume­nin çapında, kalpten çıkış yerinde ya da he­rhangi bir bölgede görülen azalma/daralma

­apraksi (apraxia) bir cis­min/objenin gerektiği gibi kullanılamaması; organik bir neden olmaksızın amaca uygun hareketle­rin yapılamaması; fiziksel gücü ve yapma isteği olduğu halde, kişinin önceden bildiği ve yaptığı hareketleri hastalığı sırasında yapamaması